Účel kontaktných formulárov na www.smeyo.sk

Všeobecný kontaktný formulár v sekcii Kontakty je určený pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem o poskytnutie služieb z oblasti finančného sprostredkovania. Kontaktný formulár v sekcii Kariéra je určený pre záujemcov o kariéru finančného sprostredkovateľa. Kontaktné formuláre nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov.

Informácie o spracúvateľovi osobných údajov

V zmysle článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR“) je každý spracúvateľ osobných údajov povinný pri získavaní osobných údajov fyzickej osobe (ďalej len ako „dotknutá osoba“) poskytnúť informácie o spracúvaní jej osobných údajov.

Osobné údaje spracúva spoločnosť: SMEyo services s.r.o.

so sídlom: Vranovská 27, 851 01 Bratislava

e-mail: info@smeyo.sk

IČO: 52 419 738

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 137835/B

(ďalej len ako „SMEyo“)

SMEyo v rámci svojich podnikateľských aktivít spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj v nasledovných prípadoch:

 1. za účelom poskytovania služieb ekonomického poradenstva a účtovných služieb

SMEyo je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb podľa zákona č. §14 Zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších osobitných predpisov *.

Dotknutými osobami sú záujemcovia o služby, ktorí SMEyo kontaktujú prostredníctvom kontaktného formulára na webovom sídle www.smeyo.sk (v sekcii Kontakty), telefonicky, písomne alebo osobne, tzn. klienti, zástupcovia klientov, potenciálni klienti a neprofesionálni klienti.

Osobné údaje, ktoré SMEyo o dotknutých osobách spracúva, sú: pri fyzických osobách – meno, priezvisko, e-mailová adresa. Pri právnických – osobách názov spoločnosti, IČO, e-mailová adresa.

SMEyo môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby aj za účelom zasielania personalizovaných informácií (servisné e-maily; aktuálne novinky z oblasti úverov a podobné informácie súvisiace s poskytovanými službami) a to na základe oprávneného záujmu SMEyo a zároveň aj oprávneného záujmu dotknutej osoby. Dotknutá osoba však má právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu jej osobných údajov.

Podľa zákona o sprostredkovaní je SMEyo oprávnený získavať potrebné osobné údaje od dotknutých osôb aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, avšak ak dotknutá osoba údaje vyžiadané SMEyo-m neposkytne, SMEyo nesmie dotknutej osobe poskytovať služby finančného sprostredkovania.

Doba uchovávania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby pre účely finančného sprostredkovania je stanovená na 10 rokov od ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby medzi finančnou inštitúciou a dotknutou osobou za účelom splnenia si všetkých povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

 1. za účelom nákupu tovarov a služieb od dodávateľov

SMEyo je podľa GDPR oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb za účelom rokovania o obchodnej spolupráci, uzatvorenia obchodnej zmluvy a plnenia záväzkov zo zmluvy. Taktiež spracúva osobné údaje aj v zmysle plnenia ďalších zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov*.

Dotknutými osobami sú dodávatelia tovarov a služieb, resp. aj ich zamestnanci.

Osobné údaje, ktoré SMEyo o dotknutých osobách spracúva, sú: titul, meno, priezvisko, podpis, pracovné zaradenie, pracovné telefónne číslo a e-mailová adresa, identifikačné a kontaktné údaje dodávateľa, podpis, údaje na uskutočnenie platby a prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pri plnení obchodných záväzkov.

Osobné údaje zamestnancov dodávateľov môže SMEyo získať aj nepriamo, tzn. od ich zamestnávateľa.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, avšak ak dotknutá osoba údaje vyžiadané SMEyo-m neposkytne, SMEyo nemôže s dotknutou osobou nadviazať obchodný vzťah a plniť dohodnuté záväzky a/alebo povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov.

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby sa predpokladá, že osobné údaje budú v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu poskytnuté alebo sprístupnené:

poskytovateľom IT služieb, poskytovateľovi účtovníckych služieb, banke, daňovému úradu, advokátovi/právnikovi, súdom, kontrolným orgánom a orgánom činnom v trestnom konaní.

Doba uchovávania osobných údajov: účtovné doklady 10 rokov.

 1. za účelom vybavovania požiadaviek z úradnej korešpondencie

SMEyo je podľa GDPR oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, aby si splnil zákonné povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov*.

Dotknutými osobami sú prijímatelia a odosielatelia úradnej korešpondencie.

Osobné údaje, ktoré SMEyo o dotknutých osobách spracúva, sú: titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné údaje spoločnosti alebo inštitúcie, prípadne ďalšie osobné údaje nevyhnutné na vybavenie úradnej korešpondencie.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na to, aby SMEyo mohol s dotknutou osobou riešiť požiadavky vyplývajúce z úradnej korešpondencie.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté, resp. sprístupnené nasledovným príjemcom: advokát/právnik, poskytovateľ účtovníckych služieb, súdy, kontrolné orgány a orgány činné v trestnom konaní

Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle príslušných právnych predpisov a podľa všeobecných premlčacích dôb.

 1. za účelom vybavenia podnetov a uplatňovania práv dotknutých osôb

SMEyo je podľa GDPR oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, aby si splnil zákonné povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov*.

Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré majú otázky ohľadom spracúvania osobných údajov vo SMEyo, alebo si uplatňujú práva dotknutých osôb.

Osobné údaje, ktoré SMEyo o dotknutých osobách spracúva, sú: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa, identifikačné údaje spoločnosti alebo inštitúcie, prípadne ďalšie osobné údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti dotknutej osoby.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre vybavenie žiadosti dotknutej osoby.

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby sa predpokladá, že osobné údaje budú alebo môžu byť v závislosti od potreby vybavenia konkrétnej žiadosti poskytnuté alebo sprístupnené: advokátovi/právnikovi, súdom, sprostredkovateľom a príjemcom osobných údajov SMEyo, poskytovateľom kuriérskych a poštových služieb, orgánom štátnej správy, kontrolným orgánom a orgánom činným v trestnom konaní.

Doba uchovávania osobných údajov: po dobu trvania účelu, na ktorý SMEyo osobné údaje dotknutej osoby pôvodne získal, a/alebo podľa konkrétnej žiadosti dotknutej osoby (napr. v prípade oprávnenej žiadosti o výmaz osobných údajov sa osobné údaje likvidujú bezodkladne).

Uplatnenie práv dotknutej osoby

Otázky týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov a žiadosti o uplatnenie práv dotknutej osoby je možné smerovať písomne na e-mail: info@smeyo.sk,

písomne alebo osobne v kancelárii: SMEyo services s.r.o., Vranovská 27, 851 01 Bratislava.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, SMEyo môže:

– požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo

– odmietnuť konať na základe žiadosti.

SMEyo môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť.

Práva dotknutej osoby

 1. právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od SMEyo potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné údaje. Má právo vedieť najmä aké osobné údaje spracúva a na aký účel, komu ich poskytuje, ako dlho ich uchováva, z akého zdroja ich získal a či ich prenáša do 3. krajín. SMEyo je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

 1. právo na opravu a doplnenie osobných údajov

SMEyo je povinný bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje alebo doplniť neúplné osobné údaje dotknutej osoby.

 1. právo na výmaz osobných údajov

SMEyo je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak o to dotknutá osoba požiada v prípadoch:

– ak uplynul účel, na ktorý boli osobné údaje získané,

– ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,

– ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu svojich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody SMEyo na pokračovanie v ich spracúvaní,

– dôvodom výmazu je splnenie zákonnej povinnosti alebo medzinárodnej zmluvy SR.

Právo na vymazanie sa neuplatní, ak je spracúvanie osobných údajov zákonnou povinnosťou SMEyo, alebo spracúvanie je potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, uplatnenie právneho nároku a ak spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, na vedecký alebo štatistický účel alebo na účel historického výskumu.

 1. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – v prípadoch, ak:

– spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania namiesto vymazania údajov,

– SMEyo už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

– dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane SMEyo prevažujú nad jeho oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo,  môže SMEyo spracúvať tieto údaje len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia  právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu (netýka sa uchovávania osobných údajov).

 1. právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol SMEyo, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu spracúvateľovi osobných údajov, ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu alebo zmluvy, sú spracúvané  automatizovanými prostriedkami a prenos je technicky možný.

 1. Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov:

– ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu SMEyo-u alebo tretej strany.

SMEyo nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na podanie návrhu v prípade:

– ak SMEyo nekoná na základe jeho žiadosti o uplatňovanie práv,

– ak má podozrenie na porušenie ochrany osobných údajov v rámci SMEyo a pod.

—————————————————————————————————————–

*osobitnými predpismi sú najmä:

– zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (na účely uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi)

– zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

– zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

– zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

– zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov

– zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov

– zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov

– zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

– zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

– zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

– zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

 

E-mail

info@smeyo.sk

 

Kontakt

+421 910 685 111
+421 948 860 353